Wynajem mieszkania – słownik pojęć.

Firma NetNajem przedstawia poniżej zbiór najważniejszych pojęć których znajomość zdecydowanie ułatwia zrozumienie procesu wynajmu mieszkania.

Najemca

Osoba wynajmująca coś od kogoś.W przypadku umów najmu jest jedną ze stron ,
obowiązki najemcy to terminowe płacenie czynszu oraz właściwe użytkowanie wynajętego lokalu

Wynajmujący

Osoba wynajmująca coś komuś. W przypadku umów najmu jest jedną ze stron, zwykle jest też właścicielem wynajmowanej nieruchomości.

Czynsz

Jest świadczeniem majątkowym strony uprawnionej do korzystania z rzeczy lub praw należne z tytułu najmu . W przypadku najmu będzie świadczone w pieniądzach. Wnoszony przez Najemcę na rzecz Wynajmującego.
Kaucja zabezpieczająca – suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania. W przypadku najmu zobowiązaniem będzie wnoszenie czynszu oraz opłat dodatkowych. Wnoszona przez najemcę na konto wynajmującego.

Umowa najmu

W prawie cywilnym czynność prawna, polegająca na zgodnym oświadczeniu woli 2 lub więcej stron, złożonym w celu wywołania określonego skutku prawnego. W przypadku najmu jest podstawowym elementem łączącym wynajmującego z najemcą. Więcej o umowie najmu tutaj.

Opłaty dodatkowe

Są to wszystkie opłaty wnoszone przez najemcę ie zawarte w czynszu. Najczęściej opłaty za media takie jak woda i ścieki , ogrzewanie , energia elektryczna , gaz, oraz śmieci.

Pomieszczenia przynależne

Jest to takie pomieszczenie które zgodnie z ustawą o własności lokali, stanowi część składową samodzielnego lokalu, nawet jeśli dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do lokalu. W przypadku najmu będzie to zwykle piwnica lub miejsce parkingowe.

Nieruchomość

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Wyodrębnienie nieruchomości winno się odbyć pod względem prawnym (własnościowym) i fizycznym (w odniesieniu do gruntów – geodezyjnym).
W zarządzaniu najmem najczęściej zajmujemy się nieruchomościami lokalowymi.
Nieruchomość lokalowa jest lokalem mieszkalnym (lub lokalem o innego przeznaczenia), który w wyniku wyodrębnienia na zasadach określonych w ustawie przekształca się w tzw. nieruchomość lokalową. Aby powstała własność nieruchomości lokalowej niezbędny jest wpis tej własności w księdze wieczystej. Wyodrębnienie związane jest z koniecznością założenia księgi wieczystej i dokonanie w niej wpisu własności. Z własnością nieruchomości lokalowej wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt i części budynku służące wszystkim właścicielom poszczególnych lokali w danej nieruchomości.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Jest podstawowym i najważniejszym załącznikiem każdej umowy najmu. Zawiera opis wynajmowanej nieruchomości wraz ze stanem zużycia poszczególnych elementów składowych. Powinien zawierać spisane stany wszystkich liczników w lokalu i poza nim. Porównanie protokołów zdawczo-odbiorczych z początku i końca okresu najmu jest podstawą do ewentualnych rozliczeń między najemcą i wynajmującym. Więcej o protokole zdawczo-odbiorczym tutaj.

Zarządzanie najmem

Usługa polegająca na przejęciu wszystkich obowiązków wynajmującego nieruchomość. Zarządzający najmem powinien zadbać o przygotowanie mieszkania , znalezienie odpowiedniego najemcy, wynegocjowanie odpowiedniej stawki czynszu, przygotowanie dobrej umowy najmu, sporządzenie protokołu oraz wiele innych czynności szczegółowo opisanych tutaj.

Wynajmij swoją nieruchomość.

Jeśli posiadacie lub planujecie państwo zakup mieszkania na wynajem to zapraszamy do współpracy z nasza firmą poprzez naszą usługę zarządzanie najmem.

Zacznij współprace już teraz!