Darmowy wzór umowy najmu.

Firma NetNajem udostępnia nieodpłatnie wzór umowy najmu. Zanim jednak pobierzesz wzór umowy najmu zachęcamy do przeczytania poniższego tekstu opisującego szczegóły konstrukcji dobrej umowy najmu.

Co powinna zawierać dobra umowa najmu?

Jedną z pierwszych rzeczy jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wynajmu lokalu mieszkalnego to umowa . Umowa najmu lokalu mieszkalnego to najistotniejszy element wiążący właściciela nieruchomości z najemcą lokalu.
Dobra umowa najmu powinna zawierać szereg podstawowych elementów które szczegółowo omówimy poniżej.

Komparycja

Komparycja umowy najmu zawiera określenie daty oraz miejsca zawarcia umowy.Poniżej występuje istotny element czyli określenie stron umowy. Jeśli są to osoby fizyczne należy podać imię i nazwisko , numer PESEL oraz serię i numer dokumentu którym legitymuje się dana osoba. Najczęściej będzie to dowód osobisty, w przypadku obcokrajowców paszport. Ostatnim elementem będzie podani dokładnych adresów zamieszkania.Jeśli stroną umowy będzie osoba prawna należy podać dodatkowo numer KRS i REGON.Nie należy bagatelizować poprawności i dokładności danych zawartych w komparycji umowy gdyż będą one podstawą do rozstrzygania ewentualnych roszczeń stron.

Określenie przedmiotu umowy najmu.

Kolejny podstawowy element to określenie przedmiotu najmu. W przypadku mieszkania należy więc podać dokładny adres lokalu oraz jego powierzchnię. Należy również wymienić instalacje w które lokal jest wyposażony oraz pomieszczenia z których się składa.

Czas trwania umowy

Tutaj określamy na jaki okres zawierana jest umowa. W większości przypadków będzie to czas oznaczony .W takim wypadku należy podać dokładne daty początku oraz końca trwania umowy. Jeśli zdecydujemy się na umowę na czas nieoznaczony wpisujemy tylko datę rozpoczęcia umowy.
Różnice między tymi dwoma rozwiązaniami dotyczą głównie możliwości wypowiedzenia umowy.
Korzystając z umowy na czas oznaczony warunki rozwiązania reguluje artykuł 673 Kodeksu Cywilnego.

§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.
§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Umowy najmu na czas oznaczony z definicji nie można wypowiedzieć przed czasem chyba ,że strony zawrą w umowie dodatkowe postanowienie regulujące taką możliwość.

Czynsz oraz opłaty pozostałe

W umowie najmu należy określić czynsz najmu oraz opłaty dodatkowe (eksploatacyjne) które zobowiązany jest pokrywać najemca. W skład opłat dodatkowych zaliczamy wszystkie opłaty które nie są bezpośrednim przychodem wynajmującego. Z reguły są to opłaty do zarządcy nieruchomości w skład których wchodzą koszty utrzymania nieruchomości , zaliczki za wodę , ogrzewanie , śmieci. Ponadto opłaty należne zewnętrznym dostawcom mediów takich jak energia elektryczna lub gaz ziemny.
Dobrą praktyką jest wpisanie numeru rachunku bankowego na który będą dokonywane opłaty. Dzięki takiemu wpisowi łatwo unikniemy wielu sporów dot. ewentualnych uchybień w płatnościach.

Przekazanie lokalu

Lokal przekazujemy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego który dokładnie opisuje stan techniczny całego lokalu oraz wszystkich znajdujących się w nim urządzeń. Warto wykonać również dokumentację zdjęciową wynajmowanego lokalu.Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzamy również po zakończeniu umowy najmu.Porównanie obydwu umożliwi ustalenie ewentualnych roszczeń wynajmującego w stosunku do najemcy.

Kaucja

Wysokość kaucji zabezpieczającej ograniczona jest zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego do dwunastokrotności miesięcznego czynszu, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
Kaucja zabezpieczająca według zapisów ustawy służy do pokrycia należności z tytułu najmu.
Najczęściej spotykanymi będą ewentualne zaległości w świadczeniach za czynsz i opłaty dodatkowe oraz odszkodowanie za szkody powstałe w lokalu z winy najemcy.
Termin zwrotu kaucji zabezpieczającej określa ustawa i wynosi on miesiąc od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę.

 

ikona wzoru umowyikona kalendarz najemikona budynek

 

Prawa i obowiązki

Obowiązkiem który warto przypomnieć najemcy w umowie jest utrzymywanie lokalu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzeganie porządku domowego. Ważne jest również określenie napraw obciążających najemcę w skład których wchodzi naprawa i konserwacja podłóg , okien i drzwi, mebli, trzonów kuchennych itp.
Istotny jest również zapis określający warunki wprowadzenia zmian i ulepszeń w lokalu. Oczywiście na wszystkie tego typu prace najemca powinien uzyskać pisemną zgodę wynajmującego.

Udostępnienie lokalu

Udostępnienie lokalu przez najemcę może okazać się konieczne w przypadku wystąpienia awarii wywołującej szkodę. W takim wypadku należy określić w jaki sposób Wynajmujący ma prawo wejść do lokalu. Dobrym udogodnieniem dla wynajmującego będzie zapis zobowiązujący najemcę do udostępnienia lokalu w celu pokazania go kolejnemu najemcy.

Rozwiązanie umowy

W tej części zawarty będzie zapis o terminie opróżnienia lokalu przez najemcę po zakończeniu stosunku najmu oraz obowiązku odnowienia lokalu. Zawieramy również informację ,że lokal zostanie przekazany wynajmującemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz klauzulę zobowiązującą najemcę do zwrotu kosztów w przypadku gdy nie wykonana prac które obciążają go po zakończeniu najmu.

Postanowienia końcowe

W finalnej części umowy zawieramy zapis o formie ewentualnej zmian dokonywanych w naszej umowie. Należy oczywiście wybrać formę pisemną oraz opatrzyć ten wymóg rygorem nieważności.
Dodatkowo w tej części wpisujemy adresy do doręczeń obu stron umowy oraz informację w ilu egzemplarzach niniejsza umowa została sporządzona.

Gdzie można pobrać darmowy wzór umowy najmu w formacie doc?

Bezpłatny wzór umowy najmu w formacie doc pobierzesz klikając w ikonę poniżej.

Umowa najmu doc

Gdzie można pobrać bezpłatny wzór umowy najmu w formacie pdf?

Darmowy wzór umowy najmu w formacie pdf pobierzesz klikając w ikonę poniżej.

Umowa najmu pdf

Wynajmij swoją nieruchomość.

Jeśli posiadacie lub planujecie państwo zakup mieszkania na wynajem to zapraszamy do współpracy z nasza firmą poprzez naszą usługę zarządzanie najmem.

Zacznij współprace już teraz!